ურბანული განვითარების პოლიტიკა

ურბანული განვითარების პოლიტიკა

ქაოტური განაშენიანება და უსახური მშენებლობები თბილისის ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემაა. ქალაქის თანმიმდევრული ურბანული განვითარების უზრუნველსაყოფად, დამტკიცდება მიწათმოწყობის გენერალური გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის ყოველდღიურ განვითარებას თბილისის განვითარების საერთო, გრძელვადიანი ხედვიდან გადახვევის გარეშე. მიიღება ქმედითი ზომები მშენებლობის ხარისხისა და უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად და გაძლიერდება მერიის შესაბამისი სამსახურების რესურსები. შემუშავდება თბილისის იერსახის ერთიანი სტილი. გენერალური გეგმის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თბილისის ყველა უბნის თანაბარ განვითარებას. აქტიურად გაგრძელდება თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ერთიანი გეგმის შესაბამისად, განხორციელდება ავარიული და ძველი შენობების რეაბილიტაცია...

წაიკითხეთ სრულად

ეკოლოგიური პოლიტიკა

ეკოლოგიური პოლიტიკა

თბილისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრა, პირველ ეტაპზე ევროპული დედაქალაქების საშუალო მაჩვენებლებთან გატოლება, შემდეგ კი - ევროპის ყველაზე ჯანსაღ დედაქალაქებს შორის ღირსეული ადგილის დამკვიდრებაა. ამისათვის, მომზადდება შესაბამისი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. გამკაცრდება მშენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები. გაიზრდება ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლი ქალაქის ცხოვრებაში. მუნიციპალიტეტი იზრუნებს მტკვრის დაბინძურების პრევენციაზე. შემუშავდება და განხორციელდება ქალაქის გამწვანებისა და რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-განვითარების მასშტაბური გეგმა. აღდგება და განახლდება თბილისის ტყეები. ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, მერია, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, დონორ ორგანიზაციებთან...

წაიკითხეთ სრულად

სატრანსპორტო პოლიტიკა

სატრანსპორტო პოლიტიკა

სატრანსპორტო სისტემის განვითარება თბილისის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება. ეკონომიკური განვითარების კვალდაკვალ, თბილისში ინდივიდუალური ავტოტრანსპორტის რიცხვი მნიშვნელოვნად იზრდება. 2012 წელთან შედარებით, თბილისში 1000 სულ მოსახლეზე ავტომობილების რაოდენობა ორნახევარჯერ - 204 ერთეულიდან 517 ერთეულამდე გაიზარდა. ავტოტრანსპორტის რიცხვის ზრდა განაპირობებს საგზაო მოძრაობის გადატვირთვას და საცობების წარმოქმნას. სატრანსპორტო სისტემის მოსაწესრიგებლად, შეიქმნება სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფცია, რომელსაც საფუძვლად დაედება ტრანსპორტის მოთხოვნის მოდელი, საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები და შესაბამისი რეგულაციები. შეიქმნება ახალი სამარშრუტო სქემა და განახლდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვისა და მგზავრობის საფასურის გადახდის სისტემა. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება...

წაიკითხეთ სრულად

ეკონომიკური პოლიტიკა

ეკონომიკური პოლიტიკა

ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს თბილისელების დასაქმებას. განხორციელდება ღამის ეკონომიკის ინოვაციური კონცეფცია. თბილისის მერია შეიმუშავებს ქალაქის ქმედით ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც დაეფუძნება მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა და მუნიციპალური ქონების დეტალური ინვენტარიზაცია. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა. დაიგეგმება და განხორციელდება საჯარო-კერძო პარტნიორობის პროექტები. მოწესრიგდება სავაჭრო სივრცეები. შემუშავდება და განხორციელდება ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ...

წაიკითხეთ სრულად

სოციალური პოლიტიკა

სოციალური პოლიტიკა

2012 წლის შემდეგ გატარებულმა პოლიტიკამ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მანამდე არსებული ვითარება დიამეტრულად შეცვალა. განხორციელებულმა ჯანდაცვის რეფორმამ ქვეყანა სოციალური კატასტროფისგან იხსნა. საყოველთაო ჯანდაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, თბილისის მერია კვლავაც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდებას თბილისის მოსახლეობისთვის. თბილისელების ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მერიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება. მოსახლეობის სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად, გაგრძელდება და გაფართოვდება ჯანმრთელობისა და დაცვის მრავალრიცხოვანი მუნიციპალური პროგრამები. თბილისი გახდება „ინკლუზიური ქალაქი“ ყველა თაობის შშმ პირისათვის. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის...

წაიკითხეთ სრულად

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკა

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პოლიტიკა

თბილისის მერია განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარებას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესებას. ასევე, განვითარდება საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. დაფუძნდება ახალი სპეციალიზებული სკოლები. მერია ხელს შეუწყობს არაფორმალური სახელოვნებო და სპორტული განათლების სისტემის განვითარებას. დაიხვეწება მერის სტიპენდიის პროგრამა. განხორციელდება „შემოქმედებითი თბილისის“ პროექტი. განვითარდება კულტურული ტურიზმი. შეიქმნება ახალგაზრდული ცენტრები და ღია სივრცეები მთელი ქალაქის მასშტაბით. აშენდება მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსები ქალაქის ათივე რაიონში. მერია ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სახის საქალაქო, სასკოლო და საუნივერსიტეტო ტურნირების ორგანიზებას. მერია მიიღებს ზომებს ჯანმრთელობის...

წაიკითხეთ სრულად

მართვის პოლიტიკა

მართვის პოლიტიკა

თბილისის მმართველობის სისტემა სიღრმისეულ ანალიზსა და დახვეწას საჭიროებს. ამ მიზნით, გატარდება მერიის ორგანოების ინსტიტუციური რეფორმა, დაიხვეწება საკადრო პოლიტიკა, შეიქმნება კორუფციის პრევენციის ეფექტიანი მექანიზმები. ჩამოყალიბდება მუნიციპალიტეტის ერთიანი მონაცემთა ბაზა და დაინერგება მართვის ავტომატიზებული სისტემები. დაიხვეწება მოქალაქეთა მომსახურების პრაქტიკა. დაინერგება გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმები. გაიზრდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და განხორციელდება საბიუჯეტო ხარჯების ოპტიმიზაცია. თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირებისთანავე, დაიწყება და განხორციელდება მერიის კომპლექსური და სიღრმისეული ფუნქციური ანალიზი, რომლის საფუძველზე, საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორების მონაწილეობით, გამჭვირვალედ...

წაიკითხეთ სრულად